Památná slavnost

Poselství Památného večera – posledního večera před smrtí.

14. NISAN

Dnešní večer a noc, je nejdůležitější událostí v roce. Je totiž uposlechnutím přání Pána Ježíše, „čiňte to na mou památku“.

Noc před smrtí, Pánovy obavy z událostí, sužovali jeho nitro. Jeho úzkost byla patrná z noční modlitby k Otci. Již několik měsíců předem upozorňoval učedníky, že bude vydán a zabit. Když se spolu s učedníky vpravil na poslední cestu do Jeruzaléma, upozornil je již konkrétně, že bude vydán kněžím a ti jej vydají lidem z národů a zabijí. Přesto se Pán Ježíš rozhodl, že tuto noc nebude pouze sám s Otcem na modlitbách. Toužil potom, oslavit Pasach se svými apoštoly a připravit je na dobu, kdy zůstanou sami jako pokračovatelé jeho práce nositelů Božího světla.

Co vše se odehrávalo během slavnosti? Pán se ujal pozice hostitele a umyl nohy všem učedníkům. Ukázal, jakou pokoru vůči sobě navzájem, máme projevovat. Nikdo z nich nenavrhl: „Pane, nech to, ať to udělám místo Tebe“. Byla to skutečná lekce pokory pro děti, kteří se v tuto Pánovu tísnivou chvíli, začali hádat o to, kdo z nich je největší.

Tu noc bylo vyřčeno Pánem mnoho podstatných věcí. Nejobsáhlejší řeč, spolu s nádhernou modlitbou k Bohu, zaznamenal milovaný učedník Pána Ježíše, apoštol Jan.

K této příležitosti si můžete pustit krátkou přednášku k tématu Památné slavnosti, která zodpoví tyto otázky:

1. Jak to, že Ježíšova smrt umožňuje žít věčně

2. Kdo má z Ježíšovi oběti užitek

3. Kdo by měl jíst chléb a pít víno

4. Jak můžeme dát najevo svoji vděčnost


http://ohnivyker.cz/wp-content/uploads/2020/04/PamatnaSlavnost2020.mp3

Vytvořte si prosím posvátnou atmosféru a zvažte, zda si pustit jako doprovod čtení Písma z onoho večera, které je zaznamenané v Janovi 13-17.

https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/jan/13/

https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/jan/14/

https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/jan/15/

https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/jan/16/

https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/jan/17/