Tento příběh je svědectvím člověka, který neusiluje o své zviditelnění. Je to svědectví o cestě, kterou každý z nás, může zažít na vlastní kůži. Stačí se otočit, být jako malé dítě v prostotě vnímání světa. Usilovat o pokoru a touhu každý den pociťovat Boží přízeň.  

   Jak se to může stát? V minulosti Bůh často používal sny či vidění ke předání informací. Nejčastěji k varování. Snů, které přichází jako dar z nebe, je málo. Snažit se vykládat každý sen, může být scestné. Přesto jsou sny, které přichází z nebe, úplně jiné a pokud člověk naslouchá, ovlivňují týdny, měsíce, roky tím, že se snaží pochopit utajený smysl. Výklady snu jsou obtížné a jak řekl Daniel, patří Bohu. Předpokladem výkladu je určitá znalost Božího slova Bible a též věnování pozornosti našemu okolí. Doslova všímat si Boha na každém kroku, když přemýšlíme o snu, který se razantně odlišuje od běžných snů. Milovaný Otec sám ukáže, co hodlá objasnit. Důležité je nespěchat s výkladem a případně prosit za další objasnění.

Dnešní doba je pokročilá vzhledem k příchodu největší katastrofické události lidstva, které Bible popisuje jako nejhorší souženi lidi v dějinách a následný soud každého jednotlivce. Již je vyžadováno znamení šelmy, které vede k věčnému zničení pro ty, kteří se podvolí a neprojeví lítost a nepožádají Boha o odstranění značky. Stejně tak přichází pohroma, kterou překonáme jen uposlechnutím Kristových slov, „až uvidíte ohavnost na místě svatém (ať čtenář použije rozlišovací schopnost), ihned utečte do hor“.

Pisatel těchto řádek, Tě chce povzbudit k bdělosti a modlitbám. Jeho plná důvěra a oči hledí k Ježíši Kristu, jako jedinému prostředníků záchrany, kterou dává Otec, Jehova Bůh. 

Ještě nedávno byl ztracenou ovcí, která bloudila a do stáda se odmítala vrátit. A tak ji Pravý Pastýř hledal, nalez, dlouhou cestu nesl a uzdravil od skrytých hříchů. Nyní se vám toto Dítě, pokusí zprostředkovat svůj životní příběh v té podstatné části.

Martin Krištof Píša

 Návrat ztraceného syna

Mé obrácení zpět k Bohu, bylo komplikované. Nastalo po 18 letech, od okamžiku, kdy jsem se všeho vzdal. Ztratil jsem životní víru v Boha a naději na budoucnost. Svůj odchod jsem provedl s chladnou hlavou na základě Ježíšových slov: (překlad B21) Lukáš 17:1,2 „Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí.  Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých.“

 

 

(Pokračování textu)