odvolací dopis

 

V Karlových Varech 30.9.2021

 

Odvolání se proti rozhodnutí o odejmutí pospolitosti

 

Všem bratrům v úřadu dozorce.

 

Věc: K rukám Vedoucího sboru ve Warwicku v USA a odbočce pro ČR, ve věci odvolání proti rozhodnutí o zbavení pospolitosti ustanoveným právním výborem ze dne 20.09.2021 v Karlových Varech – sbor sever, ve složení bratrů: Petr Hladík, Jiří Misler a Tomáš Huraj.

 

Prosím všechny výše zmíněné bratry, aby věnovali zvýšenou pozornost mým slovům, aby v osobní modlitbě celým srdcem, celou myslí a silou se obrátili k našemu nebeskému Otci, Jehovovi Bohu, o vedení jeho svatým duchem ve jménu pomazaného Krále, ustanoveného soudce Ježíše Krista. Ať je to Otcův svatý duch, kdo vydá svědectví, zda jsou má slova Pravdivá.

 

Před 4 lety, 29 let od mého křtu vodou, jsem se stal účastníkem Nové smlouvy, tímto způsobem: Nad ránem, jsem byl probuzen do plného vědomí, kdy mě začal naplňovat Jehovův duch podivuhodným způsobem. Byla to tatáž podivuhodná síla, kterou jsem před mnoha lety pociťoval při začátcích studia Bible, když jsem opouštěl teorii ateismu. Tento duch do mě vstupoval s ohromující silou, až jsem pocítil, jak se mi napíná kůže. Vše trvalo asi minutu. V okamžiku úplného naplnění, se vše zastavilo. Pak mi Jehovův prst zapisoval uvnitř srdce, zprava doleva, 5 vět. Netušil jsem dlouho, co to znamenalo. První věc, kterou jsem na sobě pozoroval, bylo získání sebeovládání v myšlenkách. Od šesti let věku jsem totiž podléhal sexuálnímu návyku sebe-uspokojování, provázeného představami, a nekontrolovatelnými nutkavými myšlenkami. Přes mnoho úsilí a vyzkoušení všech možných dostupných metod, jsem přesto nebyl schopný uchopit autoritu nad svým tělem, a den za dnem jsem prohrával a upadal do stavů depresí, kvůli rozdělení touhy těla proti touze ducha uctívat Otce v čistotě.

 

V mém předchozím působení ve sboru, jsem upadal do pocitů pokrytectví, které mě vedly k větší tvrdosti na sebe a i okolí. Ode dne, kdy mi byl zapsán Jehovův zákon do srdce, jsem však ani na okamžik nezaváhal, vzhledem k návratu k nečistým věcem těla. Je pro mě nemyslitelné jít proti daru Svatého ducha tím, že bych zlehčoval tento nádherný dar nedůsledností.

 

Po několika měsících jsem pochopil, že se mi doslova splnil tento Jehovův slib u Jeremiáše 31:33-34 a Ezekiela 36:26-27, a stále jsem nemohl uvěřit, že bych byl takto poctěn.

 

Důvodem zahájení právních kroků vůči mně byly tyto inspirované věty, které mi Svrchovaný Pán Jehova v květnu 2021 přikázal, abych je předložil jmenovanému bratrovi Petrovi Hladíkovi, který je starším našeho sboru a dříve byl krajským dozorcem – tedy muž se skutečnou AUTORITOU. Zpráva zněla: „Dávejte pozor na znamení šelmy. Otrok vás pravděpodobně nebude varovat„.

 

Bratr můj příběh, který byl také svědectvím o tom, kdo jsem, nechtěl vyslechnout a rovněž odmítl vyslechnout věty, které mu byly, jakožto pastýři, určeny. Otec Jehova mně však ujistil, že rozhovor do sklizně dokončíme. Tento podrobný rozhovor jsem obdržel ve spánku v květnu 2021, formou snu a to na základě modlitby, ve které jsem Otce Jehovu prosil ohledně informace z předešlé noci, že s ním budu hovořit.

 

V neděli 20.6.2021 jsem předal zprávu, kterou jsem obdržel formou „vidění“ (vidění je stav, který je identický s bdělým stavem a je k nerozpoznání od bdělého stavu – viz Petr ve vězení, když jej anděl osvobozoval). V tomto vidění jsem měl předložit tyto věty při studiu Strážné Věže: Situace je velmi vážná. Znamení šelmy jsou již v chodu. Jak to, že vás nikdo nevaruje?! Tyto věty jsem předložil sborovým chatem v den, kdy byl čten dopis od vedoucího sboru ohledně vakcinace proti COVID 19. Ihned ten den mě kontaktoval Petr Hladík a setkali jsme se ještě v ten den, společně s bratrem Mislerem. Tyto výroky jsem později označil za inspirované Bohem Jehovou tímto textem „Jehova, BŮH inspirovaných prorockých výrok“, (Zjevení 22:6a, 1997 PNS) a s nutností předat je na základě tohoto verše: „Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev. Kdo se nebude bát? Svrchovaný Pán Jehova promluvil. Kdo nebude prorokovat?“ – Amos 3:7,8.

 

Jednání bratrů, kterým byl můj případ svěřen, vykazují NESPRAVEDLIVÉ POSOUZENÍ. Neměl bratr Hladík, za kterým jsem byl poslán se zprávou, a který poté předsedal právnímu výboru, poodstoupit a být spíše v pozici svědka či žalobce, místo toho, aby předsedal právnímu výboru? Nemáme snad jasný příklad v konání Nebeského Otce Jehovy, který předal veškeré souzení svému věrnému synovi, když se stal účastníkem sporu v tom, zda má právo vládnout? Terminologie světských soudů zní v takových případech jako PODJATOST.

 

Dvakrát také zazněla věta, „že by Jehova nebyl spravedlivý, kdyby dával tyto dary jen někomu a jiným ne“. Chceme snad říci, že byl Jehova nespravedlivý, když vybíral nevýznamné a pro lidské oči nezajímavé lidi, které pak vzal do své důvěrné blízkosti?

 

Rovněž, když jsem popisoval dary Otcova ducha a jeho působení v mém životě, padla opovážlivá věta, že jde o spiritismus. Tyto výroky byly zaznamenány.

 

Samotný soud byl pak postavený na argumentaci článku g01 4/8. Jako protiargument, jsem použil výrok Petra ze Skutků 2:17-18: „A v posledních dnech,“ říká Bůh, „vyleji něco ze svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat a vaši mladí muži uvidí vidění a vaši starci budou snít sny; a dokonce i na své otroky a na své otrokyně vyleji v těch dnech něco ze svého ducha a budou prorokovat.

Povýšením textů otroka, který o sobě říká „nejsem inspirovaný“, na úroveň Jehovova zákona, činíme z otroka zákonodárce. Z Jakubova výroku 4:12 však vidíme, že „Je Jeden zákonodárce a soudce,…“. Není pak takový soud, povýšením otroka na modlu, ve skutečnosti skutkem MODLÁŘSTVÍ?

 

Když jsem se bratrů ptal na fyzické projevy Jehovova svatého ducha v jejich životech, neobdržel jsem žádnou odpověď. A proto se ptám: „Kdo z těch, kteří neobdrželi Otcova ducha v plnosti, může soudit toho, který byl pomazán Jehovovým Svatým duchem? Právě o tomto pomazání vydávám svědectví.“ O tři roky později se mně také fyzicky na čele dotkl Otcův prst. Co to může znamenat, na základě poznatku z knihy Zjevení, před rozvázáním čtyř větrů? Neměli by tyto záležitosti soudit lidé, kteří mají stejný dar a podobné zkušenosti s Otcem Jehovou? Cožpak se jich osobně nedotýká výrok Svrchovaného Pána Jehovy z 1. Jana 2:27-28 a Izajáše 54:13 „A všichni Tvoji synové budou vyučeni Jehovou“?! Kdo může těmto věcem skutečně porozumět, nebo mít tu odvahu a tyto záležitosti Otcova svatého ducha, soudit? Vždyť kdo jsem já, bratři, abych si ze své vlastní vůle dovolil konat to, k čemu jsem byl samotným nebeským Otcem poslán? Což Vám není známo, že to byl vždy samotný nebeský Otec, Jehova Bůh, který vysílal své otroky, aby před kritickým okamžikem zhroucení, varoval svůj vlastní lid? Kdy bylo těmto lidem nasloucháno? Jak s nimi bylo nakládáno? Nebyli snad tito muži zabíjeni, mrskáni a jinak pronásledováni jenom proto, že ti, kteří měli na starost jeho ovce, povýšili svou vůli a své představy, nad vůli svého Stvořitele? Stalo se to jednou? Stalo se to dvakrát? Cožpak toto jejich jednání nezpůsobilo, že vlastního zachránce nepoznali?

 

Otrok vydal sborům příkaz, abyste naslouchali těm, kteří přijali pomazání Božím duchem tím, že je dosazujete jako dozorce nad stádem Otcova bravu, či jako služební pomocníky. Proč je vydáno takovéto opatření? Cožpak tu nemáme čas tísně? A také slib Svrchovaného Pána Jehovy, zaznamenaný u Jeremiáše ve 31. kapitole 33 a 34 verši? Není to samotný Otec, Jehova Bůh, kdo vyučuje své syny a dcery? Pokud je to tak, co je divného na tom, že takto činí? A kdo se odváží vynášet soud nad Jehovovou podivuhodnou činností?! Může neinspirovaný člověk říci: „Toto není duchovní světlo od samotného Stvořitele, Jehovy vojsk!“ Což sám Kristus, hlava svého těla, neřekl toto?: „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:44-45). Není činnost těchto Božích synů spojená s činností v Panově dni – posel sboru? (Zjevení 2 a 3 kapitola).

 

Jak to, že otrok nerozeznal, že genová terapie, kterou Satan skrze beránka se dvěma rohy, prosadil napříč celým světem, je spojena s donucováním, aby nikdo nemohl prodávat a nakupovat? Jak to, že jste sami toto donucování podporovali? Cožpak nedochází k přepisu slova zaznamenaného do samotného projektu stvoření a existence člověka k Boží podobě? Jak se dívá náš Stvořitel, Svrchovaný Pán Jehova, na přidání či ubrání jeho slov v knize Zjevení? Není to snad totéž?! Copak si skutečně můžete myslet, že se zhoubný vřed na těch, co tak učinili, neobjeví? (Zjevení 16:2) Kam bude poté umístěn sbor těch, kteří vytrvávali ve zkouškách a nosili Svaté jméno našeho jediného majitele po celý dlouhý den? A jak bude z oveček Jehovova lidu, sejmuta značka? Nebo nevíte, že takto označený člověk, pokud se značky nezbaví, skončí v gehenně?! (Zjevení 14:11) Pokud Vy sami nevidíte, a ty, které nebeský Otec povolal, odeženete ze svého středu, jak potom ovce poznají, že mají hledat svého Původce, aby je přivedl k těm, kdo od něj obdrží autoritu sejmout značku a vytrhnout je tak ze spárů gehenny?

 

Prosím bratři při Otcově milosrdenství a soucitu, jednejte moudře a dotazujte se sami nebeského Otce, jaká je přijatelná Boží vůle ve jménu Krále, jehož jméno zní „Jehova zachraňuje“, abyste mohli být jednotlivě nazváni podle dokonalého vzoru „znamenitý pastýř“.

 

Váš bratr

Martin Píša