Kdo má zákonné právo?

Kdo má zákonné právo?

Tato otázka se týká nás všech, protože podle Bible, má tento vládce pást národy na celé planetě. Bude dosazen lidmi nebo Bohem? Kdy se to stane? A je možné zjistit více informací už nyní?

Odpověď na poslední otázku najdeme u proroka Amose 3:7 „Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům.“ Přidržme se tedy slov proroků a nechme se provést historií až do našich dnů. Uvidíme, že dny jednoho Panovníka nad lidmi jsou již opravdu blízko.

Bible v Ezekielovi 21 kapitole 25-27 říká: „A pokud jde o tebe, ty smrtelně raněný, ničemný náčelníku Izraele, jehož den přišel v čase konečného provinění, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Odstraň turban a sejmi korunu. Tohle nebude stejné. Povyš i to, co je nízké, a sniž i vysokého. Zkázu, zkázu, zkázu z toho udělám. Pokud jde také o tohle, to jistě nebude patřit [nikomu], dokud nepřijde ten, kdo má zákonné právo, a jemu [to] dám.‘“

O kom tento verš hovoří? V první části o Sedekjášovi, posledním Judském králi, který byl potomkem krále Davida a seděl na jeho trůnu. Druhá část hovoří o zkáze Jeruzaléma a o královských symbolech. Třetí část o někom, kdo má zákonné právo.

První a druhá část se stala dne 9 ava (nebo Ab, dle židovského kalendáře), roku 607 př.n.l., který je klíčovovým datumem pro židovský národ a též všechny křesťany světa a celé lidstvo. Toto datum (kromě dne), se odlišuje od světové historie o 20let. Pokud se ovšem přidržíme přesné chronologie Bible a očitého svědka Daniela 9:2, připočítáním 70 let k roku 537 př.n.l., který je potvrzený jak historiky, tak Biblí, máme klíčový rok. Paradox je, že den stále sedí.

O spoutání království hovoří prorok Daniel ve 4 kapitole. Popisuje zde, jak panovník světa, Nebukadnecar, přišel na sedm let o království. Bylo to napřed králi oznámeno ve snu a nakonec se to odehrálo rok od vidění snu, světovládci Nebukadnecarovi v životě. Větší splnění toho snu a opravdová hloubka, nás však vede do Davidovské rodové linie. Nebukadnecar byl totiž tím, kdo na pokyn anděla, pokácel strom království.

Co zde bylo vidět? Byl viděn ohromný strom, který dosahoval až k nebesům. Nakonec je na pokyn anděla poražen. Pařez stromu království je spoután železnými okovy na 7 časů. Podle biblického počítání doslova „den za rok“ aplikujeme výpočet na 7 časů let, takto (7*360=2520 let) 607-2520=-1913 (rok nula neexistuje, tedy vychází 1914). Toto období Ježíš pojmenoval „ustanovené časy národů“, kdy nebylo Boží království nikým zastoupeno. Začalo zničením Jeruzáléma 9. Ava 607 př.n.l.. A toto období času pohanů bylo ukončeno přesně na den – 9. Ava v roce 1914, což znamená počátek neviditelné přítomnosti Mesiáše, jako pokračovatele království linie krále Davida. Tento rok přijal turban a korunu a tím se ujal vlády v místě zvaném Nebeský Jeruzalém, jako budoucím hlavním městě naší planety. Na tento rok, na základě tohoto výpočtu, poukazovali Badatele Bible, dnes Svědkové Jehovovi, 35 let před začátkem první světové války, v roce 1879. (Prorok Daniel též udal výpočet, ve kterém se má na scéně objevit Mesiáš v roce 29 n.l. křtem (69 Biblický týden), o 3,5 týdne později zabit (3,5 let) a po dalších 3,5 letech byl zavrhnutý židovský národ (70 Biblický týden) a byla záchrana umožněna lidem ze všech národů. Toto proroctví znalci písma v době Krista rozpoznali a očekávali ho. Jenže jejich lidské představy neodpovídali Božímu záměru a Božímu uvažování).

Proroctví ukazuje, že to bude nějaký čas trvat, než vláda začne panovat i na zemi: „Běda však zemi, protože k nám přišel Ďábel a ví, že má krátké časové období.“ Podle proroctví vyřčeného Ježíšem u Matouše 24k , Marka 13k a Lukáše 21k, máme zaměřit pozornost na fíkovník a letní období. Jestliže Ježíš hovoří o období, zkusme tuto dobu rozdělit na  přirozený rok se čtyřmi ročními částmi. Proroctví se opravdu dá rozdělit do 3 nebo 4 částí podobných ročním obdobím. Začínáme i končíme ve druhé třetině léta, pár dní před koncem července. Máme také ujištění, že současníci neboli generace z poslední části proroctví, tedy ze závěrečného letního období, zažijí úplný konec systému tohoto světa. Tato 4 roční období mohou být symbolem 4 generací, o kterých hovoří prorok Joel 1:3, jehož krátké proroctví se převážně týká závěru systému věcí. Též 2 Mojžíšova 20:5 hovoří o trestu až do 4 generace, což trefně vystihuje trest pro Bohu odcizené lidstvo.

Nejpádnější argumenty k  rozdělení pánova dne na části, poskytl sám Ježíš. Jeden ze záznamů je u Lukáše 12: 36-40, když hovoří vzhledem k bdělosti a třem nočním hlídkám, během některé z nich se může vrátit jako Pán ze svatby ke svým otrokům.

Strážná věž – W03 1/1 str.17-18, uvádí “ U Marka ve 13. kapitole nacházíme další zprávu o tom, jak Ježíš vybízel své následovníky, aby zůstávali bdělí. Podle záznamu v této kapitole Ježíš přirovnal jejich situaci k situaci vrátného, který čeká, až se jeho pán vrátí z daleké cesty. Vrátný nevěděl, v kterou hodinu se jeho pán vrátí. Musel zkrátka být ve střehu. Ježíš se zmínil o čtyřech nočních hlídkách, v nichž se mohl pán vrátit. Čtvrtá hlídka trvala asi od tří hodin ráno do východu slunce. Při této poslední hlídce mohla vrátného snadno přemoci ospalost. Podle názoru vojáků je hodina před úsvitem nejvýhodnější dobou, kdy překvapit nepřítele. Podobně v této závěrečné části posledních dnů, kdy v duchovním slova smyslu svět kolem nás tvrdě spí, je možná před námi ten nejtěžší boj o to, abychom zůstali bdělí. (Římanům 13:11, 12) Ve svém znázornění tedy Ježíš opakovaně nabádá: „Vyhlížejte, zůstaňte bdělí… Zůstaňte proto bdělí… Co však říkám vám, říkám všem: Zůstaňte bdělí.“ (Marek 13:32–37) 

Hebrejci dělili noc na 3 hlídky po 4 hodinách. Římané na 4 hlídky po 3 hodinách. Pánův den můžeme tedy zkusit rozdělit na 3 části po 4 hodinách, nebo 4 části po 3 hodinách. Každé desetiletí by tedy odpovídalo 1 hodina. Prosím o jistý nadhled, protože známe biblické „den za rok“ v tomto případě nelze aplikovat. Přesto 1 den jako 1000 let nám dává jistou volnost v uchopení tohoto omezeného časového úseku.  Pokud se přichytíme předpotopního období o celkové  délce 120 let, což byl čas, který byl dán předpotopnímu světu k nápravě a o kterém zde Ježíš také hovoří jako o paralele lidského chování, výsledkem jsou 4 časové období o 30 letech každého z nich. 30 let též může být odhad věku jedné generace. Ježíš svoji duchem pomazanou činnost započal též ve věku 30 let. Tedy z hlediska fyzické a psychické vyspělosti a dospělosti, by mohla být aktivní generační činnosti ve věku od 30 do 60 let. Rozdělením 24 kapitoly Matouše se zabývali již dávní znalci písma a reformátoři. A jelikož se doba nebeského království naplňuje ke svému závěru, je nyní vidět jasněji.

Zajímavá je též spojitost s Ezekielem ve 47 kapitole. Prorok je vyzván andělem, aby 4x vstoupil do řeky a provedl měření řeky, která vytéká z Nebeského Jeruzaléma, jehož stavba začala v roce 1914 a základním kamenem je Kristus. Též 12 apoštolů jsou základními kameny zdí tohoto města (Zjevení 21:14). Po čtvrtém měření, je vody již tolik, že prorok nedosáhne na dno. A též rybáři loví obrovské množství ryb různých druhů. Ježíš také mluvil o pánově kontrole otroků při první, druhé i třetí hlídce. To by mohlo odpovídat kontrole měření hloubky vody. A rybářství je jednoznačně křesťanská práce přivádění lidí k Otci, kterou Ježíš svěřil napřed apoštolům (Matouš 4:19).  

Zde je samotný výklad dělení závěru systému věcí na 4 části:

1 generace 7-14 započala 28.7. 1914 1 světovou a ukončila 2 světovou válkou. 6 a 9 srpna 1945 dokonce sestoupil oheň z nebe v podobě atomové bomby. (Zjevení 13:13) „To je teprve počátek tísnivých křečí,“ říká Ježíš.  Též je to těžká doba pronásledování Kristových následovníků, často až na smrt. Na začátku světových válek, očekávali Ježíšovi následovníci konec tohoto světa, který  nepřišel. Ovšem pár let před koncem druhé světové války, Svědkové Jehovovi překvapivě oznámili, že válka skončí mírem a utvořením jednotné světové mírové organizace. Zjevení 13:1-10 ukazuje vítěze v podobě šelmy, která téměř padla – jedna z jejích hlav byla jakoby zabitá. V bitvě o Británii, kdy ji Německo rok pokořovalo, se USA 11.12.1941 připojilo a spojilo své síly s Británií. Od té chvíle tato dravá šelma postupovala k vítězství.

Několik dní, po zpracování tohoto tématu, jsem měl sen. Viděl jsem řeku času, ve které místo vody proudilo mnoho událostí. Mezi nimi jsem viděl tento biblický verš z Daniela 11:31 „A budou paže, jež povstanou, a budou vycházet od něho; a opravdu znesvětí svatyni, tvrz, a odstraní stálý [rys]. A na místo jistě dají ohavnost, která působí zpustošení.“ Na tuto ohavnost upozornil též Ježíš u Matouše 24:15, že „až uvidíme ohavnost na místě svatém, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, jak stojí na místě svatém, (ať čtenář použije rozlišovací schopnost)“… Pak jsem začal počítat: Ukončení smlouvy s Izraelem dle Daniela 9:24-26 je 70 týdnů let. Mesiáš byl zabit v polovině týdne, na jaře roku 33 n.l. Smlouva s Izraelem však trvala ještě další polovinu, až do roku podzimu 36 n.l., kdy se křesťanství obrátilo i na pohany, jmenovitě na Cornélia z Cesareje a jeho domácnost.  Daniel 9:27 „A pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden a v polovině týdne způsobí, že přestane oběť a obětní dar.“ Oběť skončila jednou pro vždy obětováním Ježíše Krista a Biblický týden (7let) se uzavřel v roce 36 n.l..

Kdo byl tou ohavností tenkrát? Římská říše. Dostavila se na místo svaté v roce 66 n.l. Kdo ji uviděl a použil rozlišovací schopnost, utekl do hor. Mohl, protože ohavnost odložila zničení Jeruzaléma o 3,58 roku. Kolik let uplynulo od ukončení smlouvy s izraelity a příchodu ohavnosti? 30 let, což může být Biblí potvrzený věk generace. *

2 generace  15v. -22v. začíná v roce 1945 (z nějakého důvodu je možný posun o rok, než Ježíš od roku 1914 obsadil všechny pozice v Nebeském království a začalo fungovat Nové Nebe. Nebukadnecar čekal na vyplnění snu také rok). Pro tento rok máme přesnou paralelu v I. století. Prorok Daniel hovořil o 70 týdnech let, které byly dány Izraeli. Po 69 týdnu, respektive v polovině 70,  byl Mesiáš odříznut. Město a svaté místo zničí lid vůdce, který přichází. Daniel 9:26. V 27v. však dodává, že pro mnohé bude udržovat smlouvu v platnosti jeden týden. A na křídle ohavnosti bude ten, kdo působí zpustošení. Toto pak doplnil Ježíš, když zmínil Daniela ve 24k. Matouše: „Až uvidíte ohavnost na místě svatém“. V I.století byla vidět v r. 66 n.l., přesně na rok, 30let po ukončení 70 týdnů let, v podobě římského vojska pod vedením Cestia Galla, jak podhrabává zdi Jeruzaléma a vítězství má na dosah. Záhadně však onemocněl a jeho vojska se stáhla a cestou utrpěla porážku. Právě v té chvíli měli křesťané utíkat do hor. O odvetném tažení Říma bylo rozhodnuto ihned. Císař nero vyslal generála Vespasiána, aby tvrdě ztrestal Jeruzalém. Vespasián začal dobývat severní Judská města. V té době ale byl zavražděn císař Nero a vojáci provolali svého generála císařem, možná i na popud zajatého Josepha Flavia, velitele pokořeného Judského města, který prorokoval Vespasiánovi, že se stane Císařem. Vespasián se tedy otočil a odtáhl do Říma obhájit císařský titul, o který soupeřili další dva Římané. O 3,5 roku později od Gallovy porážky, přitáhl Titus, syn Vespasiána, aby dokončil s římskou důsledností to, co otec započal. Kdo neutekl předtím, již neutekl. V naší době je touto ohavností identifikováno OSN jako nástroj lidské snahy o Nový světový pořádek, neboli New World Order. Založena byla 24.10.1945, což je 31 let a 3 měsíce po začátku vlády Ježíše Krista v nebesích.  Ohavnost je to už jen terminologií, protože Bible hovoří o Novém Světě – New World, dosazeném Božím zásahem. OSN však tvrdí, že se to stane lidským zásahem jako NWO. Přesný popis tohoto lidského útvaru, pak podrobně uvádí kniha Zjevení, jako obraz divokého zvířete instalovaný světu díky snahám Anglo-Americké světové mocnosti, které se zjevilo po druhé světové válce v nové podobě. (Zjevení 13:11-18). V této době jsme naléhavě vybízeni k útěku do hor. Jako vodítko nám pomůže prorok Izajáš 2:2-4, který vybízí:  „A v konečné části dnů se stane, [že] hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit všechny národy.  A mnoho lidí jistě půjde a řekne: „Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova BOHA; a on nás bude poučovat o svých cestách, a my budeme chodit po jeho stezkách.“ Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.  A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.“

3 generace začíná v r. 1975. Několik let před tímto rokem Svědkové Jehovovi upozorňovali na uplynutí 6000 let od stvoření Adama. Vytvořili atmosféru toužebného očekávání příchodu Krista, po kterém se rozbolelo mnoho křesťanských srdcí, jeho nenaplněním. Ochladla láska mnohých a mnoho křesťanů přestalo chodit s pravým Bohem, jak pokračuje proroctví. V té době došlo k výrazné změně ve struktuře vedení Svědků Jehovových. Po epoše 3 mužů v čele, se usadí, po vzoru z prvního století, skupina starších mužů, kteří se nazývají vedoucí sbor a zastupuje „věrného a rozvážného otroka“ z Matouše 24:45-51. Během všech generací, se káže dobrá zpráva o již panujícím království. V roce 1975 ovšem započal obrovský růst v počtu nových oddaných ctitelů Boha Jehovy. Ve světovém dění se odehrálo něco nevídaného. V roce 1989 se začal rozpadat král Severu, o kterém hovoří prorok Daniel, aby později nabral nové síly. V roce 1991 se naplno začalo pracovat na vizi Nového světového řádu po dohodách Gorbačov-Bush. Rozpad východního bloku však nevedl k celosvětovému provolání“ Mír a bezpečnost“, které též očekáváme. Tato snaha o dosažení podmínek k Novému světovému řádu zanikla do příchodu poslední generace, protože ještě nebyl ustanovený čas.

4 generace v. 23 -32 začíná v r. 2005. Rok, z hlediska Bible, ve kterém dosáhl Adam pomyslné dospělosti ve věku 30 let, před 6000 lety. Zřejmě poté byl se ženou vystavený zkoušce věrnosti Bohu.  Tři dny před začátkem roku 2005 proběhlo  třetí nejsilnější zemětřesení v historii měření zemětřesení v Indickém Oceánu. Následná, až 30m vysoká tsunami, usmrtila přes 230.000 osob. Jednalo se o jednu z nejhorších živelných katastrof 20 století. Pánova přítomnost se má vyznačovat ničivými živelnými pohromami. Rok 2005 začíná obrovským posílením Krále Jihu o 7 zemí, které opustili společenství Krále Severu. 10 zemí převážně z východního bloku pak vstupuje do politického útvaru zvaného Evropská Unie, aby v malém vyzkoušeli stavbu dvojté Babylonské věže, jak demonstruje jejich propagační plakát s padajícími hvězdami zde. V roce 2005 umírá Papež Jana Pavel II; do měsíce má následovníka, který za pár let rezignuje, aby jej nahradil další nadějný papež s vidinou reformace církve pro miliardu osob. Toto období se má silněji vyznačovat množstvím falešných Kristů a znamení na nebi. Na Youtube.com najdeme mnoho podivných videí z úkazy, které nemají obdoby. Kruhy v obilí se datují od let 1975. Úkazy UFO od tohoto období mají též obrovský nárůst. Podivné spirály a kruhy z mraků jsou aktuální právě v tomto roce 2019. Podle indícií nám vládci světa chystají hvězdnou show a představení, ve kterém máme uvěřit, že je podporuje Bůh. Nakonec má vyvrcholit velkým soužením a zkouškou každého jednotlivce. Dle proroctví, tato zkouška spočívá v důvěře v Krista a nikoli lidi, kteří budou tvrdit, „Pohleďte, zde je Kristus“ nebo „tam“. „Nevěřte tomu, ani nevycházejte a ani nevcházejte“ nařizuje Ježíš . A pak přichází velké soužení. Současníci začátku tohoto období se dožijí příchodu Krista, jak se dozvídáme ve 34v. Povšimněme si, že pojem „generace“, se stává početním vzorcem času, tak jako generace v době Mojžíšově, před vstupem do Zaslíbené země. V roce 2008 se projevila jedna z nejhorších krizí společenského a finančního sektoru, která byla „zachráněna“ a oddálena podvodným tiskem, kvantovým uvolňováním bankovek, krytých pouze důvěrou lidstva. Každý fundovaný ekonom potvrdí, že je to opakování stavu neřízené inflace, která podobně proběhla ve Výmarské republice (část Německa) tiskem peněz, které skončilo nástupem Hitlera, jako zachránce lidstva. Až bude tento model opět použit ve stonásobně větším měřítku, bude zapotřebí stonásobně většího Antikrista, než byl Hitler. Podzim roku 2008 může mít svoji paralelu s událostmi před 6000 lety v zahradě Eden. Tato úvaha je ovšem založena pouze na délce let většího Adama – Ježíše, v jeho aktivní činnosti vedené duchem. Adam s Evou, dle tohoto vzorce, neobstáli ve zkoušce věrnosti tři a půl roku po dosažení dospělosti. Příčina krize v r.2008 byla hypotéční – tedy podvody s úvěry na bydlení. O 6000 let dříve se tedy vhodně mohla odehrát hypotéční krize Adama a Evy, když neobstáli ve zkoušce a přišli o svůj domov exekucí.

Nyní se nacházíme v polovině poslední genereace, tedy 15 let do roku 2034. 

Předpokládejme, že do roku 2030 se odehraje další krize mimořádných rozměrů, která nemá obdoby. Nasvědčuje tomu i výrok jednoho z nejvlivnějších lidí světa – 

David Rockefeller, významný světový bankéř, jeden z hlavních zakladatelů a pilířů Bilderberg Group, Trilaterální komise a Rady zahraničních věcí pro USA (CFR), pronesl na fóru OSN, 14. října 1994 – ,,Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno, co potřebujeme, je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“ (https://www.freeglobe.cz/Articles/3674-studie-9-11-40-novy-svetovy-rad.aspx)

 Taková krize podle některých odhadů povede ke ztrátě movitého i nemovitého majetku a též osobních svobod. Lidé ztratí veškeré ideály. Nabídnuté řešení bude v podobě New World Order – neboli Nového Světového Řádu, který všechny státy pod taktovkou OSN, jednotně přijmou. Agenda 2030 – udržitelný rozvoj, je od září 2015 v chodu a všechny státy světa se připojili k jejímu naplňování. I současný papež se v OSN velmi snažil o prosazení tohoto plánu. Záznam z jeho projevu v sídle OSN, k 70 výročí vzniku OSN a zahájení Agendy 2030, je zde. V podstatě dojde k pokračování stavitelského díla v obrazné podobě Babylónské věže. V její jednotné stavbě ji bránila různá náboženství, církve a lidská nejednota. Řešení krize se ale nakonec obrátí proti všem církvím světa. Zjevení 17 a 18 k. to popisuje jako rozdupání dávné prostitutky, která se jmenuje Velký Babylón. Je pravděpodobné, že se vládci světa pokusí nahradit zaniklé náboženství něčím atraktivním. Jeden adept na Antikrista, který se musí před koncem projevit, může být v hnutí NEW AGE (Nový věk), který údajně od roku 1975 infiltruje struktury vlád světa. Klíčová je však zpráva Ježíše, že generace úplného konce ročních období, zažije konec systému věcí. „Vpravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane.“  Marek 13:30, 

Daniel končí své proroctví slovy ve 12:11,12

A od času, kdy byl odstraněn stálý rys a byla umístěna ohavnost, která působí zpustošení, bude 1290 dní (cca 3,58 roku).  Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k 1335 dnům (3,65roku)!

OSN v té době nejspíš nahradí současné velmoci a sjednotí lidstvo nevídaným způsobem. Pokud se to stane v roce 2030, máme do cíle 3,7 roku. A to je blízko k roku 2034. Tato doba bude obdobím zkoušek a osobní věrnosti Kristu. A musí být zkrácena, aby ji bylo možné přežít.  „..neboť ty dny budou [dny] soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které Bůh stvořil, až do té doby a jaké již nenastane. Kdyby Jehova vskutku ty dny nezkrátil, nezachránilo by se žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny.“ Marek  13:19,20

V roce 2034 se naplní paralela Noemových dnů s koncem našeho systému věcí. Uplyne 120 let od roku 1914. Zda to bude ten rok, netuším. Den a hodina zůstává v rukou Otce Jehovy. Přesto, pokud použijeme kontrolní výpočet, docházíme k zajímavému závěru. Byl čas daný izraelskému lidu a ten skončil v roce 36 n.l. Byl daný čas i satanovi a jeho lidu? Ano. Mluví se o něm v písmu, že Jeruzalém má být pošlapáván národy na ustanovený čas národů.  Tedy počítejme 2034-36= 1998 je počet let. 1998 děleno generací (30let) a docházíme k zajímavému číslu. Podle tohoto výpočtu bude na zemi od konce Boží smlouvy s židovským národem do příchodu Božího králoství na zem, 66,6 generací.

Toto je úvaha založená na Biblickém poznání, které se opírá o náznaky vývoje v tomto světě. Klíčový rok je rok 1914. Nepochopení generace, jej naneštěstí odsouvá do sféry nedůvěry. Rozdělení do 4 generací, je pouze návrh jak uchopit bytostně známe proroctví jinak. Dělení je obrazné, protože všechny části Matouše 24 k, Marka 13k a Lukáše se provazují i do jiných částí. Zvláště pak kázání o tomto království je znakem celé této doby. Tato doba je zakončena buď pochvalou, nebo odsouzením otroka, kterého pán pověřil rozdělováním pokrmu a nezahálkou (Luk 12:41-48).

Za úvahu pak stojí úplný závěr konce systému věcí, kdy se hovoří o jedné hodině. Zjevení 17:12 A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“  Podle 1.Jana 2:18 se má v poslední hodině zjevit antikrist. A také má přijít hodina soudu podle Zjevení 14:7. Při rozlomení sedmé pečeti zavládlo ticho na půl hodiny. Až započnou tísnivé bolesti světa a mnoho přírodních úkazů, bude na místě připomenout si Jeremjáše 10:2 a vložit svoji důvěru do Otcových rukou: „Tak řekl Jehova: „Vůbec se neuč cestě národů a nebuď stižen zděšením ani při znameních z nebes, protože jsou při nich stiženy zděšením národy.“

Ježíš často hovořil tak, aby smysl zůstal utajen. Jen jeho nejbližším bylo dáno pochopení. A i to bývá odhaleno darem od Otce nebeských světel. Toto proroctví se navíc vyplnilo v posledních dnech v závěru Židovského systému věcí. A jelikož se má vyplnit i nyní s rozdílem téměř 2000 let, bylo jistě obtížné vyslovit vše tak, aby se prolnulo i s naší dobou. Přesto každé slovo, které Ježíš pronesl, má hluboký význam a dojde svého naplnění. 

Důvod, proč je důležité pátrat po hloubce významu závěru věcí, řekl Ježíš na závěr své řeči u Marka 13:33-37: Vyhlížejte, zůstaňte bdělí, neboť nevíte, kdy je ustanovený čas… Zůstaňte proto bdělí, neboť nevíte, kdy přijde pán domu, zda pozdě ve dne, nebo o půlnoci, nebo při kuropění, nebo časně ráno, aby vás, až náhle přijde, nenalezl, jak spíte. Co však říkám vám, říkám všem: Zůstaňte bdělí.“ K podobné intenzivní bdělosti Ježíš vybízel učedníky ještě jednou. V tu noc, kdy byl vydán a následně usmrcen, žádal učedníky, aby bděli a modlili se. Třikrát totiž padli únavou. Usilujme o blízkost k Bohu, aby až usneme, přišel Ježíš a probudil nás opět k bdělosti.

Nyní je pouze na vaší představivosti, jak hluboko necháte proniknout do svého srdce význam tohoto proroctví a uvěříte, že náš Pán stojí blízko, přede dveřmi. Kéž vás ten den nepřekvapí jako zloděj v noci!

Výpočet r. 607 a 1914 www.jw.org

 

*Jistý nesoulad v mých výpočtech, na který je třeba poctivě upozornit, je tento. Ježíš pronesl proroctví několik dní před svojí smrtí a tak by generace, která nepomine, trvala 33,5 roku. Pak by zde byl posun o 20 let na celkových 140 let. Ovšem i zde máme možnost jiného pohledu – Ježíš se odvolává na Daniela a vyzývá k použití rozlišovací schopnosti. A Daniel předkládá nebeské poselství, které se naplnilo po 30 letech od ukončení smlouvy s židovským národem.

Mnozí se pustili do výkladu slov Pána Ježíše Krista „Tato generace rozhodně nepomine, dokud se to vše nestane“. Po mé návratu k Otci mě tato záležitost netrápila, přestože pozoruji mnoho svědků, kteří nejsou srovnáni s tím, že výklad společnosti selhal. Pamatuji, že tato věta byla pilířem našeho výkladu Písma ohledně blížícího se konce před 20 a více lety. Pro mnohé nenaplnění tohoto proroctví znamenalo ztroskotání víry. Nový výklad společnosti mnoho bratrů neohromil a dokonce i vysvětlení současného výkladu je poměrně složité. Rozhodně však lpím na tom, že žádné slovo vyřčené Pánem Ježíšem, nebylo falešné, musí mít úplné logické vysvětlení  a vše se rozhodně splní. Až se to stane, zjistíme, že jsme kolem toho chodili a tápali a přitom to bylo nadosah. To, že je to dobře ukryto před všemi, kteří nedostali Božího ducha k odkrytí skutečného významu jeho slov, jen dokládá, že se Pán nezměnil. Utajil vše před moudrými a své pravdy zjevuje nemluvňatům. I ve své slavné proměně, se Pán ukázal pouze 3 z 12 apoštolů. Věřím, že tato pravda je Pánem odkryta mnoha bratrům po celé zemi, kteří nemají potřebu utajené poznání dál šířit a mají ho zapečetěné v srdci. Pokud bude Otrok věrný a rozvážný, nebude zastižený Pánem nepřipravený. Ale zřejmě až do konce nebude vědět, kdy jeho Pán přijde. Ale kdo je doopravdy ten věrný a rozvážný otrok?

Pokud jsem nemluvnětem, kterému jeho milovaný Pán poskytl pohled na věci budoucí, hluboce se skláním a toužebně vyhlížím jeho nádhernou osobu v jeho slávě. Jen čas ukáže, zda je to jeden z tisíců falešných výkladů proroctví a nebo jsem našel přízeň v očích svého Pána a ten mi odhalil pravou hloubku jeho slov. Nelpím na tomto výkladu. Držím ho v utajení a do dnešních dnů jsem s ním seznámil méně lidí, než je prstů na jedné ruce.  Toto téma jsem sepsal 7.2.2019. Otevřel jsem ho s pár novými poznatky až nyní, tj  20.6.2019. (Sen o řece, Ezekielovo měření řeky, kontrolní výpočet satanových 66,6 generací)

** Když jsem se snažil dopátrat výnosů, kterými bylo rozhodnuto obnovení Jeruzaléma, musel jsem se sklonit před poznáním svědků. Jsou celkem 4 výnosy, které byly vydány v různých letech. A ten nejnenápadnější vedl k výpočtu Kristova příchodu. Ani dnes nebyl odhalen. Talmud dokonce proklíná ty, kteří budou chtít výpočet rozluštit.

Stejně tak je to s vypleněním Jeruzaléma. 3x do něj vstoupil Nabukadnecar, odvedl zajatce a jen jeden z datumů, je ten, o který se dá opřít a je spojený i se zbouráním chrámu a Jeruzaléma. A jak už to s výkladem pravdy a Bible bývá, vždy je tu otázka komu věříme: Bohu nebo výkladu archeologů, kterým mohly pravé důkazy zůstat utajené? Vždyť se nám může stát, že začneme stavět na zavádějící stopě. Jak krásně to vystihuje Ježíšovo konstatování, že Bůh ponechal utajené věci pro nemluvňata a zatemnil oči intelektuálům a těm, kteří se cítí být nadřazeni.